July 2018

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   การควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมกับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกำหนด วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ซึ่งได้กำหนดนิยาม “’สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง’

กรุงเทพฯ 250 (bangkok250.org) คือ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมือง ในวาระครบรอบ 250 ปีของกรุงเทพฯ ในปี 2575 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนหลากหลายกลุ่มของเมือง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับมหานครต่างๆ ของอาเซียน ภายใต้กระบวนการร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับภาคีพัฒนาจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาสังคม

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (Apiwat Ratanawaraha) Lecturer: Faculty of Architecture, Chulalongkorn University การรณรงค์เรียกร้องให้พัฒนาที่ดินย่านมักกะสัน 497 ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นสวนสาธารณะ กำลังเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งหนึ่งบนโลกโซเชียลมีเดียและหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ