TUDA SEMINAR & CONFERENCE 2018

TUDA SEMINAR & CONFERENCE 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและการสัมมนาวิชาชีพ
หัวข้อ “สถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ – YOUNG THAI URBAN DESIGNERS”
โอกาส ทางเลือก และมุมมองของสถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โดยวิทยากรรับเชิญ 5 ท่าน

  • คุณปรีชญา นวราช : สถาปนิกผังเมือง / ศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง (UddC)
  • คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธุ์ : สถาปนิกผังเมือง / บริษัท Urbanspace จำกัด
  • คุณชินาภรณ์ มีฉัยยา : Senior Project Coordinator & Hydologist / Asian Diaster Preparedness Center (ADPC)
  • คุณพัฒน์ จันทะโชติ : สถาปนิกผังเมือง / หน่วยวิจัยการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (URDRU)
  • คุณพชรอร บุญมี : สถาปนิกผังเมือง / Business Development – CPN Central Pattana Public Company Limited  ดำเนินการสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์ : อาจารย์ / ผังเมือง จุฬาฯ

 

เสาร์ 29 กันยายน 2561 เวลา 1300-1700 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก
เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240

สำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังสัมมนา ติดต่อ คุณประสิทธิ์ เรืองยศสกุล / เจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
โทร 02-319-3317 / แฟกซ์ 02-319-3318 / มือถือ 087-9800150 / E-mail : Prasitza@hotmail.com