การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง “Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 4 พื้นที่ได้แก่

  1. ถนนศรีจันทร์ พื้นที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวขอนแก่น
  2.  พื้นที่สถานีขนส่งแห่งเดิม (บขส.เก่า) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
  3.  พื้นที่สถานีปรับอากาศแห่งเดิม (หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
  4.  พื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่และบริเวณเกี่ยวเนื่อง

นิทรรศการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการดำเนินการสัมมนาเรื่อง Khon Kaen Green Future ซึ่งมีเนื้อหาในการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก

  • นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
  • รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน
  • ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัท A49 ขอนแก่น
  • คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างสรรค์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ประธานกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ตามแนวคิด Green Future คือ กระบวนการทอและตัดเย็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโทนสีเปลือกไม้และคราม จากนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Urban Design Studio 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้รับโจทย์การพัฒนาจากการลงพื้นที่ศึกษาจริง ณ เทศบาลนครขอนแก่น การศึกษาในรายวิชานี้ เน้นการพัฒนาเมืองที่ได้โจทย์การออกแบบพัฒนาจากบริบทปัญหาจริง ทั้งจากการสัมภาษณ์และลงพื้นที่จริง และการนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นโครงการการออกแบบจนถึงขั้นตอนนำเสนอแนวคิดต่อสาธารณะชน ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างดี ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสนใจในการนำแนวคิด ผลงานที่ได้จากนิสิต ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ
ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น ในการสนับสนุนสถานที่
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม สถาปัตยกรรมและเมืองสีเขียว
เทศบาลนครขอนแก่น และ TCDC ในการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ

ตัวอย่างของผลงานนิสิต

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนศรีจันทร์ กลุ่มที่ 1

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=6JqytxJqo8g&feature=youtu.be

Online: https://issuu.com/…/urban_architecture_studio_3_________a08…

ได้แก่
1.นางสาวกชพร นวลเชิด 57011112003
2.นายธนกฤต ทั่วประโคน 57011112018
3.นางสาวปาลรวี ศุภนคร 57011112032
4.นางสาวพุทธรักษา โนคำ 57011112036
5.นางสาววรีพร สีทองคำ 57011112043
6.นายอลงกรณ์ นาทันตอง 57011112054
7.นายอาทิตย์ อีสา 57011112055

 

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนศรีจันทร์ กลุ่มที่ 2

VDO: https://youtu.be/ZATUA76Fzgo

Online book: https://issuu.com/veerac…/…/final_presentation_a2-23-11-2018

ได้แก่
1.นายทัศนัย อ่อนศรี 57011112016
2.นายวีรชัย เลาหะสัมพัยธพร 57011112066
3.นางสาวสุพรรษา มีภักดี 57011112050
4.นางสาวอรอุมา เจริญเขตร 57011112053
5.นางสาวกมลชนก บำรุง 57011112004
6.สุรศักดิ์ เสือสาวะถี56011111067

 

การออกแบบพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟรางคู่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1

VDO: https://youtu.be/n-9fD9bEFM8

Online book: https://issuu.com/…/docs/khon_kaen_railway_station_urban_msu

ได้แก่
1.นางสาวบงกชธร พระชัย 57011112009
2.นางสาวศุทธินี แก้ววันทา 57011112068
3.นางสาวนิตยา กาพย์ขน 57011112025
4.นางสาวหทัยรัตน์ วงครุธ 57011112071
5.นายภูวดล จินดา 57011112038
6.นายพิชญ์ธิติ ณ ลำปาง 57011112072

 

การออกแบบพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟรางคู่จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 2

VDO: https://youtu.be/0-nY_R70oZU

Online book: https://issuu.com/bambiejuthamas/docs/5dec

ได้แก่
1. นางสาวจุฑามาศ จำปาเลิศ 57011112010
2. นางสาวธนาภรณ์ บุตรดา 57011112021
3. นายธวัชชัย ภูเพ็งใจ 57011112023
4. นายเจษฎา ดวงจิตร 57011112058
5. นายธนพล สิงห์บุญตา 57011112060
6. นางสาวภัทรภร ผ่องอุดม 57011112064
7. นางสาวโชติรส ไชยเลิศ 56011111017

 

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณ บขส.เก่า กลุ่มที่ 1

VDO: https://youtu.be/yT5ulKA07lM
Online book: https://issuu.com/chikamaro_p1/docs/8_12_61

ได้แก่
1.นายอนุชา พรมศร 57011112052
2.นายวรวัฒน์ หล้าหนองเรือ 57011112042
3.นายชัยสิทธิ์ หลงหลัก 57011112012
4.นางสาวหนึ่งฤทัย นักร้อง 57011112051
5.นายสาวจริยา สร้อยดอก 57011112007
6.นางสาวปาริษา ทุมทอง 57011112062

 

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณ บขส.เก่า กลุ่มที่ 2

VDO: https://m.youtube.com/watch?v=Gaz_Bny6nPc&feature=youtu.be
Online book: https://issuu.com/plmy/docs/ud3_______________

ได้แก่
นาย ปรัชญา หัดรัดชัย 57011112030
นาย อิสระ เติมใจ 57011112056
น.ส.จตุพร มิลภา 57011112001
น.ส. หัทยา สมหาญ 55011110050
น.ส. ชนินทร์ กลิ่นหอม 57011112011
น.ส. ศรัณย์พร. เรืองสิทธิ์ 56011111056

 

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งปรับอากาศ กลุ่มที่ 1

VDO: https://youtu.be/09kWE5d2JM4

Online book: https://issuu.com/…/docs/urban_architecture_studio_3________

ได้แก่
57011112063 นายพีรพล ฮามพรม
57011112014 นายณัฐพงษ์ อนุมาตย์
57011112045 นางสาววิจิตรา บุญสุยา
57011112041 นายรัฐพงษ์ สุวรรณประภา
57011112033 นางสาวปิยะนุช กล้าหาญ
57011112059 นายธนกฤต วรัมมานุสัย

 

การออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งปรับอากาศ กลุ่มที่ 2

VDO: https://youtu.be/xC62BuM4wTg

Online book: https://issuu.com/buntitaphone/docs/________________________

ได้แก่
นางสาวนิธินันท์ คณะมะ 57011112061
นางสาวอารีรัตน์ จันทป 58011122007
นางสาวจิตตาภรณ์ ไสยสุภีย์ 57011112008
นางสาวพรทิพาพรรณ ทองสงคราม 54011110021
นางสาวบัณฑิตา ทองสุข 57011112027
นายธีรธรร์ กะการดี 57011112024

 

กกกกกกกกกกก