หนังสือ ข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน

ด้วยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ได้จัดทำหนังสือ ข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน (Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือการออกแบบบาทวิถีและสิ่งอำนวยความสะดวกบนบาทวิถี ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชรา และคนพิการ อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพของอาคารและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป โดยสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสังคม