สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (THAI URBAN DESIGNERS ASSOCIATION) ร่วมเป็นหนึ่งในภาคี ZeroCovid Project

 

 

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ตอบรับเข้าร่วมเป็นภาคีการทำงานกับ ZeroCovid Project เพื่ออาสาออกแบบปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน อาคาร และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคระลอกสอง เพื่อกลับคืนสู่การดำเนินชีวิตสาธารณะในสังคม

 

ที่มาและความสําคัญของโครงการ

จากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน อย่างต่อเนื่อง องค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเล็งเห็นถึงความไม่เพียงพอของสถานที่รองรับผู้ป่วยในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงรวมตัวกันก่อตั้งโครงการที่มีชื่อว่า “ZERO- COVID โครงการ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย COVID-19” ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ

 

วัตถุประสงค์

ระดมสมาชิกและบุคคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบให้กับโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้คำแนะนำด้านการออกแบบสถานที่รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 

โดยนอกจากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (THAI URBAN DESIGNERS ASSOCIATION) ยังมีภาคีต่าง ๆ ร่วมมากมาย อาทิ ศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม จุฬาฯ (CUD4S) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) มาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) เป็นต้น

 

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับ ZeroCovid Project เพื่ออาสาออกแบบปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน อาคาร และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคระลอกสอง เพื่อกลับคืนสู่การดำเนินชีวิตสาธารณะในสังคม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านhttps://www.zerocovidproject.com/