Urban design-led area development โครงการพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง

 

Grand Opening Today 🌿 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เข้าร่วมงานเปิด “พระปกเกล้าสกายปาร์ค” #สะพานด้วน สวนสาธารณะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก เชื่อมต่อโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานจากคลองสาน ฝั่งธนฯ ไปยังฝั่งพระนคร เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่นำร่อง ที่ถูกเลือกจากชุมชนกะดีจีน-คลองสาน ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูชุมชนชั้นในกรุงเทพฯ #กรุงเทพฯ250 ผลักดันโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาฯ (UddC-CEUS) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกรมทางหลวงฯ (เจ้าของโครงสร้างสะพานรถไฟลาวาลินเดิมที่นำมาดัดแปลงเป็นสกายปาร์คแห่งนี้)

 

 

 

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางสมาคมเพิ่มเติมที่

Website : www.tuda.or.th

Facebook page : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย – TUDA