ประกาศรางวัล ● TUDA AWARDS : “BEST THESIS AWARDS 2021”

TUDA 2021+1
เมือง • เดิน • กิน
FOOD STALL • URBAN STROLL

ประกาศรางวัล
● TUDA AWARDS :
“BEST THESIS AWARDS 2021”
วิทยานิพนธ์ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองยอดเยี่ยม ระดับปริญญาตรี จากทั่วประเทศ จำนวน 12 รางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ 3 สถาบัน โดยบัณฑิตจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_____________________________________
● พันธมิตรการจัดงาน TUDA 2021+1 โดย
– ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
– เมืองพัทยา

● สนับสนุนงาน TUDA 2021+1 โดย
– บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
– บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด
– บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
– บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด
– บริษัท เออเบิน สตั้ดดีส์ แล็บ จำกัด
– บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● และร่วมกับ
– สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
– ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Urban Design and Development (International Program) UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
_____________________________________