October 2021

"เมือง เดิน กิน" เป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงประเด็นการออกแบบและฟื้นฟูเมืองด้วยการผสานวัฒนธรรมอาหารในแต่ละพื้นที่ร่วมกับแนวคิดการออกแบบเมืองที่เป็นเมืองเดินได้-เดินดี โดยการบริหารจัดการวัฒนธรรมการกินและการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง เพื่อสรรค์สร้างสุขภาวะวิถีจากการออกแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความหลากหลายและความมีเอกลักษณ์ของพื้นที่อาหารในเมืองไปพร้อมกันด้วย