TUDA EXHIBIT : FOOD STALL URBAN STROLL

“เมือง เดิน กิน” เป็นกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงประเด็นการออกแบบและฟื้นฟูเมืองด้วยการผสานวัฒนธรรมอาหารในแต่ละพื้นที่ร่วมกับแนวคิดการออกแบบเมืองที่เป็นเมืองเดินได้-เดินดี โดยการบริหารจัดการวัฒนธรรมการกินและการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง เพื่อสรรค์สร้างสุขภาวะวิถีจากการออกแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความหลากหลายและความมีเอกลักษณ์ของพื้นที่อาหารในเมืองไปพร้อมกันด้วย

Discover more at https://theurbanis.com/insight/01/09/2020/2538
and https://theurbanis.com/insight/13/12/2019/193