November 2021

• เสวนาอนาคตเมืองท่องเที่ยวไทยในมิติ เศรษฐกิจ การให้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว ก่อนเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และต้อนรับการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน มาฟังกันว่าอนาคตของการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร และเราควรเตรียมรับมืออย่างไร “อนาคตการท่องเที่ยว และเมืองท่องเที่ยว”