สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดระดับความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดระดับความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

โดยสมาคมฯ ร่างต่อเนื่องจากข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเเต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบเเทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองได้รับใบอนุญาต ( ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมดังลิ้งค์แนบ

สรุป[ร่าง]หลักเกณฑ์ การกำหนดระดับความซับซ้อน
งานออกแบบวางผัง
งานออกแบบก่อสร้าง