April 2022

TUDA Showcase วันนี้ ขอพาทุกท่านเดินทางมาถึง จ.ขอนแก่น ไปชมผลงานตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะมุมหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะ “ทางเท้า” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วน ในย่านกังสดาล จากโครงการ “กังสดาล ย่านเดินได้ Kungsadan Walkable Project” ย่านชุมชนติดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ หอพัก และร้านค้าไลฟ์สไตล์ การเติบโตที่มาพร้อมกับการจราจรหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว กังสดาลแห่งนี้กำลังต้องการวางทิศทางรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเชื่อมต่อการสัญจรในย่านที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น