TUDA SHOWCASE “ทางข้าม กับการมีส่วนร่วมของเมืองและชุมชน”

TUDA SHOWCASE

.
“ทางข้าม กับการมีส่วนร่วมของเมืองและชุมชน”

.
TUDA Showcase วันนี้ ขอพาทุกท่านเดินทางมาถึง จ.ขอนแก่น ไปชมผลงานตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะมุมหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะ “ทางเท้า” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วน ในย่านกังสดาล จากโครงการ “กังสดาล ย่านเดินได้ Kungsadan Walkable Project” ย่านชุมชนติดกับรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ หอพัก และร้านค้าไลฟ์สไตล์ การเติบโตที่มาพร้อมกับการจราจรหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว กังสดาลแห่งนี้กำลังต้องการวางทิศทางรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการเชื่อมต่อการสัญจรในย่านที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

.
คุณแทนศร พรปัญญาภัทร สถาปนิกผังเมือง จาก บริษัท เออเบิ้น รูม กล่าวว่า การทำงานครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จากหลายฝ่าย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท เออเบิ้น รูม นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า และเจ้าของร้านค้าในชุมชน มาร่วมกันสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการรวบรวมปัญหา เสนอแนวคิด พัฒนาแบบทางเลือก ช่วยกันคัดเลือกแบบ และก่อสร้างจริงโดยงบประมาณจาก TCDC ขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น
กระทั่งท้ายที่สุด จากความร่วมมือกันครั้งนี้ เกิดเป็นผลงานถูกพัฒนาและสร้างจริง โดยลวดลายบนทางเท้าได้แรงบันดาลใจจากลวดลายการทอผ้าไหมขิดของภาคอีสาน “ทางม้าลายลายขิด” แห่งนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นการร่วมมือกันพัฒนาเมืองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเช่นนี้ สู่ย่านอื่นๆของเมืองขอนแก่นอีกต่อไป “เพราะการมีทางข้ามที่ดี คือจุดเริ่มต้นง่ายๆของการสร้างย่านที่น่าอยู่ในอนาคต”