Urban Design Projects

กรุงเทพฯ 250 (bangkok250.org) คือ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมือง ในวาระครบรอบ 250 ปีของกรุงเทพฯ ในปี 2575 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนหลากหลายกลุ่มของเมือง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับมหานครต่างๆ ของอาเซียน ภายใต้กระบวนการร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับภาคีพัฒนาจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาสังคม