TUDA News

วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 1500-1630 น ตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยเข้าร่วมประชุมหารือกับอนุกรรมการกฏหมาย สภาสถาปนิก เรื่องการเสนอปรับร่างข้อบังคับเรื่องการเลื่อนระดับฯ ในประเด็นระดับความซับซ้อน และนิยามคำว่า "แล้วเสร็จ" ของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ตอบรับเข้าร่วมเป็นภาคีการทำงานกับ ZeroCovid Project เพื่ออาสาออกแบบปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน อาคาร และพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคระลอกสอง เพื่อกลับคืนสู่การดำเนินชีวิตสาธารณะในสังคม

ด้วยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ได้จัดทำหนังสือ ข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน (Design Recommendation on Pathways and Environments for All) เป็นหนังสือการออกแบบบาทวิถีและสิ่งอำนวยความสะดวกบนบาทวิถี ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง คนชรา และคนพิการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ได้มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง "Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน "

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ "สถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ - YOUNG THAI URBAN DESIGNERS" โอกาส ทางเลือก และมุมมองของสถาปนิกผังเมืองไทยรุ่นใหม่ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยวิทยากรรับเชิญ 5 ท่าน คุณปรีชญา นวราช : สถาปนิกผังเมือง / ศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง (UddC) คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธุ์ : สถาปนิกผังเมือง / บริษัท Urbanspace จำกัด คุณชินาภรณ์ มีฉัยยา : Senior Project Coordinator & Hydologist