02-319-3317

FOLLOW

ประวัติสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 โดยพระราชบัญญัติสถาปนิก ภายใต้การกำกับดูแล ของสภาสถาปนิกมีบทบาทหน้าที่กำกับควบคุมการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการวางผังเมือง เพื่อให้มีความปลอดภัยและเกิด ประโยชน์สุขต่อสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการให้ความรู้ความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมผัง เมือง Urban design การออกแบบชุมชน ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและต่อสาธารณะชน เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาเมือง และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

บทความ

WHO ARE WE?