Title Image

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย วาระ 2566-2568
1. นายเจตกำจร พรหมโยธี
2. นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
3. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
4. นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ
5. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
6. รศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
7. ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย วาระ 2566-68
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ นายกสมาคม
2. ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ กรรมการและอุปนายก คนที่ 1
3. นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาชีพ
4. ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ
5. นายราเชนทร์ ดวงชื่น กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ
6. นายธวัชชัย ภูแช่มโชติ กรรมการและนายทะเบียน
7. นางสาวปิยดา ทีหัวช้าง กรรมการและเหรัญญิก
8. นายพงศกร อ้นประดิษฐ กรรมการและประชาสัมพันธ์
9. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม กรรมการ
10. นางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา กรรมการ
11. ผศ.กตัญญู หอสูติสิมา กรรมการ
12. นายแทนศร พรปัญญาภัทร กรรมการ
13. นายรุสลัน โตะแปเราะ กรรมการ
14. นางสาวจรัสพร วรศักดิ์กัญญา กรรมการ
15. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร กรรมการ