Title Image

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย วาระ 2564-2566
1. คุณหญิงจรัสศรี  ทีปิรัช
2. นายเจตกำจร พรหมโยธี
3. นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
4. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
5. นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ
6. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
7. ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
8. นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย วาระ 2564-66
1. ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย นายกสมาคม
2. นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ กรรมการและอุปนายก คนที่ 1 และอุปนายกฝ่ายวิชาชีพ
3. นางลัดดา เตชะวณิช กรรมการและอุปนายกฝ่ายหารายได้
4. ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ กรรมการและอุปนายกฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคม
5. อ.ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ
6. อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ กรรมการและเหรัญญิก
7. นายปรีดา หุตะจูฑะ กรรมการฝ่ายผสานเครือข่ายพันธมิตรวิชาชีพ
8. นางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา กรรมการและเลขาธิการ
9. ผศ.ดร.สมลักษณ์ บุญณรงค์ กรรมการฝ่ายกฎหมายวิชาชีพ
10. อ.ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ กรรมการฝ่ายบริการสังคม
11. อ.สาธิต ศรีสถิตย์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
12. นายเจนณรงค์ ไชยสิงห์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและพิธีการ
13. นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
14. นายดุษฎี บุญฤกษ์ กรรมการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร
15. นายวชิรกร อาษาสุจริต กรรมการและฝ่ายปฎิคม