Title Image

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. คุณหญิงจรัสศรี  ทีปิรัช
2. นายเจตกำจร พรหมโยธี
3. นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
4. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
5. นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ
6. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
คณะกรรมการบริหาร
1. ผศ.ดร.ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ นายกสมาคม
2. ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย กรรมการและอุปนายก คนที่ 1
3. นายพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาชีพ
4. ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ
5. นางลัดดา เตชะวณิช กรรมการและอุปนายกฝ่ายหารายได้
6. ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร กรรมการและเลขาธิการ
7. นายวชิรกร อาษาสุจริต กรรมการและปฏิคม
8. นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
9. นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ กรรมการและเหรัญญิก
10. ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี กรรมการและประชาสัมพันธ์
11. ผศ.ดร.สมลักษณ์ บุญณรงค์ กรรมการกฎหมายวิชาชีพ
12. ดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ กรรมการฝ่ายจัดสอบและอบรม
13. อ.หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช กรรมการฝ่ายบริการสังคม
14. นายเจนณรงค์ ไชยสิงห์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและพิธีการ
15. นายดุษฎี บุญฤกษ์ กรรมการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร