Title Image

รายชื่อสมาชิกสามัญ

สมาชิกสมาคมฯ

รายชื่อสมาชิกสามัญ
รหัสสมาชิกคำนำหน้าชื่อ-สกุล
46 1 0002ดร.อุทิศ ขาวเธียร
46 1 0005ดร.ชเล คุณาวงศ์
46 1 0006นายทศพล จันทร์วงศ์
46 1 0008นายวิชัย ตันตราธิวุฒิ
46 1 0009นายทรงคุณ อัตถากร
46 1 0010นายมานะ ชำนาญสวน
46 1 0011รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น
46 1 0012นายตระกูล อารีปภัสร์
46 1 0013นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ
46 1 0014นายนิรุทธิ์ ภุชฌงค์
46 1 0015นายวัชระ จงสุวัฒน์
46 1 0016นายอาคม เวพาสยนันท์
46 1 0017นางนวลจันทร์ ทองไถ้ผา
46 1 0018นายภาคย์ เกษมเนตร
46 1 0020นายชุณหเดช พรหมเศรณี
46 1 0021นางราศี ทองเงิน
46 1 0022นายอลัมพล ยุวสวัสดิ์
46 1 0023นายภุชชงค์ ศรีสุวรรณ
46 1 0024นายพิศุทธิ์ จำเริญรวย
46 1 0025นายณรงฤทธิ์ มีนาวงค์
46 1 0026นายอานนท์ ภูสมที
46 1 0027นายนรินทร์ จินดาศรี
46 1 0028นายสมพงศ์ โสทะรักษ์
46 1 0029นายภารุจ ชาญญานนท์
46 1 0030นายพีระพงษ์ ใจผ่อง
46 1 0031นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ
46 1 0032นายดุษฏี เจริญลาภ
46 1 0033นายนภดล สวาสดิ์ญาติ
46 1 0034นางสาวพัชราพร จำปาเรือง
46 1 0035นายปิยวุฒิ ปิยมาตย์
46 1 0036นายกัมปนาท ชัยพิสุทธิ์สกุล
46 1 0037นายประทีป จันทรเขตต์
46 1 0038นายทรงพล อัตถากร
46 1 0039นายภโวทัย โพธามิกเกษม
46 1 0040นางสาวสายรุ้ง พูลพุทรา
46 1 0041นางสาวรุจิรินทร์ จ่าภา
46 1 0042นายพัฒนพงศ์ คเชนชาติ
46 1 0043นายพิทักษ์ คุณโน
46 1 0044นายชาญณรงค์ จำนงประโคน
46 1 0045นางสาวภาพิมล อาร์ต สนธิทิม
46 1 0046นายกฤษณะ ศิริทับ
46 1 0047นายพงศกร อ้นประดิษฐ
46 1 0048นายณรงค์ฤทธิ์ วีระกุล
46 1 0049นายดนัย ยุคะลัง
46 1 0050นายสมศักดิ์ อารัมภ์วิโรจน์
46 1 0051นายปกิต ห้างหว้า
46 1 0052นายวรวิทย์ จันทเดช
46 1 0053นายสรรพรณ สงวนวงษ์
46 1 0054นายกลยุทธ์ ธนากิจไพศาล
46 1 0055นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล
46 1 0056ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
46 1 0057นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
46 1 0058นายสุนทร ภิรมย์รื่น
46 1 0059ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร
46 1 0060
46 1 0061นายอติชาติ แก้วไชย
46 1 0062นายธีระศักดิ์ ชิยางคะบุตร
46 1 0063นายยสพงษ์ธร ยิ้มสุดใจ
46 1 0064นายกานน เทพคเชนทร์
46 1 0065นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์
46 1 0066นายธนสิษฐ์ เนาว์อยู่คุ้มแก้ว

46 1 0067นายศุภกร มนตรีวัฒน์
46 1 0068นายชนธีร์ จันทวรางกูร
46 1 0069นางสาวเพ็ญนภา แตงพิศ
46 1 0070นายสดายุ สัพโส
46 1 0071นางวาลุกา โรจนะภิรมย์
46 1 0072นายอัจฉริยะ โรจนะภิรมย์
46 1 0073ดร.ธงชัย โรจนกนันท์
46 1 0074นายศักดิ์ทนง ไชยปัญญา
46 2 0001นายวีระ ถนอมศักดิ์
46 2 0002นายเกษม กบิลโชติ
46 2 0003นายปรีดิ์ บุรณศิริ
46 2 0005นายเฉลิม แก้วกังวาล
46 2 0006ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
47 1 0075นายพงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา
47 1 0076นายสิงหนาท แสงสีหนาท
47 1 0077นายพัฒนา ธรรมสุวรรณ
47 1 0078นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ
47 1 0079นายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ
47 1 0080
47 1 0081นายสุมิตร กุลยานนท์
47 1 0082นางสาวกัลยา เกษมสุขสกุล
47 1 0083นางสาวกนกวรรณ คชสีห์
47 1 0084นายจำรัส สินศิริพงษ์
47 1 0085นายฉลอง คงสมหวัง
47 1 0086นายสุริยันต์ สิงยะเมือง
47 1 0087นายพงศ์ทศยุทธ อาจสามารถ
47 1 0088นายดนุพล สุทธิพิบูลย์
47 1 0089นายสุรชัย แสงเงิน
47 1 0090นายกิตติ เชาวนะ
47 1 0091นายไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์
47 1 0092นางสาววรันธร ประสานสารกิจ
47 1 0093นายกตัญญู หอสูติสิมา
47 1 0094นายอุทิศ บุญลือ
47 1 0095นายธีรพล ลีบุญยืน
47 1 0096นายสมสิชฌน์ บรมธนรัตน์
47 1 0097นายประเสริฐ พัฒนาศรมศิริ
47 1 0098นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
47 1 0099นางสาวนพมาศ ชูชาติไทย
47 1 0100ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
47 1 0101นายปกรณ์ วราภาสกุล
47 1 0102นายสมบูรณ์ สุดมากศรี
47 1 0103นางสาวพรภัทร อธิวิทวัส
47 1 0104นางสาวตรีนุช เจริญ
47 2 0007นายสรศักดิ์ ธรรมัครกุล
47 2 0008นายฉัตรศิริ ธรรมารมณ์
47 2 0009นางวินีตา กัลยาณมิตร
47 2 0010นายเกียรติสกุล เก็จมะยูร
47 2 0011นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
47 2 0012ผศ.ณัฐธร ธรรมบุตร
47 2 0013
47 2 0014
47 2 0015นายเจษฎา ดีทายาท
47 2 0016นางภัทราวดี ไชยะมงคล
48 1 0105นายตวงตาวัน กมุทโยธิน
48 1 0106นายกิตติวัฒน์ ณ รังษี
48 1 0107นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต
48 1 0108นางสาวโชติยา ไวศยวนิช
48 1 0109นายศักดิ์รวี บุญญานันท์
48 1 0110นางสาวเอกนภา อุ่นแก้ว
48 1 0111นายพรเทพ ไชยะกิตติรัตนา
48 1 0112นายกฤษฎา ทวีกิจ
48 1 0113นายรุสลัน โตะแปเราะ
48 1 0114นางฐิติมา สิริหิรัณยานนท์
48 1 0115นายณัฐ บุญข้าเหลือ
48 1 0116นายวิฑูรย์ อาสาฬห์ประกิต
48 1 0117นางสาวศุภลักษณ์ ณะวิชัย
48 1 0118นางสาวสาวิตรี พฤกษ์อังคาร
48 1 0119นางสาวหทัยชนก กังแฮ
48 1 0120นายประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
48 1 0121นางศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม
48 1 0122นายพฤทธ์ ขันทอง
48 1 0123นางสาววันเรารวี ธนกัญญา
48 1 0124นายทำเนียบ อุฬารกุล
48 1 0125นายอรรจน์ คำวชิรพิทักษ์
48 1 0126ว่าที่ ร.ต.ภราดร ธัญญาพันธุ์
48 1 0127นายกฤษณุ ผโลปกรณ์
48 1 0128ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
48 1 0129นางสาวภาธินี ศรีอาจ
48 1 0130นายโกวิทย์ วาปีดิสน์
48 1 0131นางอัญชลี ชยสมบัติ
48 1 0132นายฆรรมพร จันทสุข
48 1 0133นางสาวณัฐธิดา พุทธรักษ์
48 1 0134 นายเทวิน จันทะรัง
48 1 0135นางสาวสาลินี ทะสา
48 1 0136นายวิทยา เจริญไชย
48 1 0137นายกฤษณะ ปินะพัง
48 1 0138ร.อ.ปฏิพัทธิ์ ชุ่มปลั่ง
48 1 0139นายสมชาติ ศรีสมพงษ์
48 1 0140นายอภิพงศ์ ทองศรี
(นายกรณ์พงศ์)
48 1 0141นายตระไน ตันงามตรง
48 1 0142นายสมศักดิ์ เศรษฐนันท์
48 1 0143ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธ์
48 1 0144นายวิญญู อาจรักษา
48 1 0145นายมณฑล จันทร์แจ่มใส
48 2 0017นายณัฐ เกียรติระบิล
48 2 0018
นางสาวกุลวลี ตรีพัฒนา
48 2 0019นางสาววรารัตน์ พงษ์สวัสดิ์
49 1 0146นายรังสิต เจียมปัญญา
49 1 0147นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
49 1 0148นายสัตยา วัฒนรุจิรานนท์
49 1 0149 นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒิ

49 1 0150นายปิยะฉัตร ไตรแสง

49 1 0151นางสาวเพกา เสนาะเมือง

49 1 0152นายนัทธี ชุติวิริยะนากุล

49 1 0153นายธีรภัทร์ ศิริจิรสุข

49 1 0154นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
49 1 0155นายมนเฑียร อัตถจรรยา

49 2 0020นายอธิษฐ์ กำไร
49 2 0021นายมฤคินทร์ นิยมทัศน์

49 2 0022นายชยพล จินาสุ่น

49 2 0023นางวัชรี จิวาลักษณ์
วุฒิ M.Arch.สถาปัตย์หลัก
U.of DetroitU.S.A.ปี 2517
50 1 0156นายจักริน ศักดาพิทักษ์

50 1 0157นายชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา

50 1 0158นายก่อเกียรติ นิมมล
50 1 0159นายธนโรจน์ จิรานุวัฒน์
50 1 0160นายส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ
50 1 0161นายชัยฤทธิ์ วงศ์พุฒ
50 2 0024นายเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล
50 2 0025นายเอกชัย ชูติพงศ์
50 2 0026นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
51 1 0162 นางสาวแม้นมณี จารุดุล
51 1 0163นายสกุลชัย ตันติเศรณี
51 1 0164นายอรรถพร บุนนาค
51 1 0165นายสมลักษณ์ บุญณรงค์
51 1 0166นายวันชัย อังคสุวรรณ
51 1 0167รอ.หญิงศุสสอางคน์ อุณหสูต
51 1 0168 นางวนิดา อังคสุวรรณ

51 1 0169นายฐิตานนท์ พิบูลนครินทร์
51 1 0170นายบัญชา สันตะพันธุ์
51 1 0171นางวิจิตรา บริสารคุณ
51 1 0172นายสมชาย โพธิวงศาจาร์
51 1 0173นายปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย
51 2 0027นายอำนวย หมั่นคำ
51 2 0028นายประภาส กฤษณหมื่นไวย
51 2 0029 นายประสบพร เหล็งขวัญยืน
51 2 0030นางยุพิน เทพไชย
56 1 0197นายขุนพล พรหมแพทย์
56 1 0198 อาจารย์ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
56 1 0199 ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี
56 2 0044 นายวีรฉัตร พรหมศร
56 2 0045ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
56 2 0046นายสุทธิพงษ์ ลิมปิษเฐียร
56 2 0047นางสาววิมล อังสุนันทวิวัฒน์
52 1 0180นายบวร ไชยวรรณ
52 1 0181นายภาวิน สุทธินนท์
52 2 0031นางลัดดา เตชะวณิช
52 2 0032นายวิเชียร วชิรเชาวพงษ์
52 2 0033ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร
53 1 0182รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์
53 1 0183รศ.ดร.วีระ สัจกุล
53 1 0184ดร.สุพจน์ จิตสุทธิญาณ
53 2 0034รศ.กุลธร เลื่อนฉวี
53 2 0035ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
53 2 0036นายไมเคิล ฟรีดแมน
54 1 0185นายศักดา สุทธิจิตไพศาล

54 1 0186นายนพงศ์ ภักขพันธุ์


54 1 0187นางสาวพราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์
ทองเลี่ยมนาค
54 1 0188นายเมธินทร์ อังคทะวานิช
54 1 0189นางสาวรัชนีพร เทียมปโธร
54 1 0190นายศิวพงศ์ ทองเจือ
54 2 0037นางสาวจินดารัตน์ จึงวัฒนศิริกุล
54 2 0038 นางสาวภาวนา นวลอินทร์
54 2 0039นายอภิชาต โสรีกุล
54 2 0040นางสาวอุมาพร ผาชะลา
54 2 0041นายพรชัย จิตติวสุรัตน์
55 1 0191นายหัสดินทร์ ไตรวินิจศรีสุข
55 1 0192นายกิตติวร สุวรรณแสงตุมรสุนทร
55 1 0193นายณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์
55 1 0194นายกิตติพัฒน์ ปราการรัตน์
55 1 0195ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
55 1 0196นายธงไท โกศลวิตร
55 2 0042นายธีระ สุวรรณกุล
55 2 0043นางสาวอัญชนา สังขะกุล
57 1 0200ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
57 1 0201นายพงษ์พิพัฒน์ ช้าวพันธ์
57 1 0202ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด
57 1 0203นายวิศาล ชูประดิษฐ์
57 1 0204นายวิสูตร วีรศิลป์
57 1 0205นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ
57 1 0206นส.จรัสพร วรศักดิ์กัญญา
58-1-0207นายรุ่งสยาม ยามมา
58-1-0208นายณัฐวัตร วัฒนศิริ
58-1-0209นางสาวเบญจรงค์ ทุมปัดชา
58-1-0210นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์
58-1-0211นางสาวกฤษณา คงเส้ง
58-1-0212นายภาณุเดช รอบคิด
58-1-0213นางสาวนิตยา สวัสดี
58-1-0214นางสาวไลนา ดุหลำยะแม
58-1-0215นายสันติ สมบัติวิชาธร
58-1-0216พ.ต.อ.สิทธิชัย ศิริลักขณานันท์
58-1-0217นางสาวฐปณี รัตนถาวร
58-1-0218นางสาวพรรณชิภา ธนูรัตน์
58-1-0219นางสาวรวิวรรณ ขุนทอง
58-1-0220นางสาวกนกวรรณ อมรเบญจพลกุล
58-1-0221นายประสงค์ จารุรัตนพงศ์
58-1-0222นางสาวอภิชญาฎา ภู่ระหงษ์
58-1-0223นายวันพัฒน์ มาตังคะ
58-1-0224นางสาวสุวลี ห้างแสงทอง
58-1-0225นายปกรณ์ เทพจร
58-1-0226นางสาวกชกร ธรรมกีรติ
58-1-0227นายบุญอนันต์ สัตยานุรักษ์
58-1-0228นายนอ.โกศล อรุณโรจน์
58-1-0229นายธนาดล เที่ยงตรง
58-1-0230นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้
58-1-0231นายศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร
58-1-0232นางสาวภัทรา พัตนพิบูล
58-1-0233นางสาวกุลชา ศิริขันธ์
58-1-0234นายวิชชากร พรกำเหนิดทรัพย์
58-1-0235นายวรรณวัต ตันตยานนท์
58-1-0236นางสาวภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์
58-1-0237นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์
58-1-0238นางสาวจิลล์ พรมดี
58-1-0239นายอนาวิล เจียมประเสริฐ
58-1-0240นางสาวกัญรัช วิวัฒน์เดชากุล
58-1-0241นาย ฐิติพงษ์ คำวังพฤกษ์
58-1-0242นางสาวนิธิมาศ กีรติวิบูลย์วงศ์
58-1-0243นางสาวพชรอร บุญมี
58-1-0244นาย พชร ตังสวานิช
58-1-0245นายระหัตร โรจนประดิษฐ์
58-1-0246นางสาวชัชชญา ตั้งจิตวิทยา
58-1-0247นายนรา พงษ์พานิช
58-1-0248นางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา
58-1-0249นายรณพีร์ อารีพงษ์
58-1-0250นายกิษณ พรหมสนธิ
58-1-0251รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
58-1-0252นางสาวลลิตา เกรียงวัฒนศิริ
58-1-0253นางสาวอมราภรณ์ ไข่คำ
58-1-0254นางสาวรีรัมพร พงศ์พันธ์เกษม
58-1-0255นางสาวธนภรณ์ หุ่นดี
58-1-0256นายฐาประณัย สอนอาจ
58-1-0257นายกิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
58-1-0258ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์
58-1-0259นางปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส
58-1-0260นายปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
58-1-0261นายปนายุ ไชยรัตนานนท์
58-1-0262นางสิริญาณี อุดมศิลป (พี่เหม่ง)
58-1-0263นางสาวปณิตา สงวนทรัพย์
58-1-0264นางสาวศันสนีย์ ศรีศุกรี
58-1-0265นายมนัสวี เอื้อนนทัช
58-1-0266นายศิวพล สุวิทยาอนนท์
58-1-0267นายวีราทร มงคลพาณิชยกิจ
58-1-0268นางสาวยุวดี วิเท่ห์
58-1-0269นายพิรุณพงศ์ จุลลางกูร
58-1-0270นางสาวบูซิตา หลิ่มเจริญ
58-1-0271นางสาวสลิลทิพย์ อรุณนิธิ
58-1-0272นางสาวปรณัฎฐ์ ภัทรณัฎฐากุล
58-1-0273นายชวนะนันท์ หงศ์ยนต์
58-1-0274นางสาวจิรัชญา สุขสมานพาณิชย์
58-1-0275นายพฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา
58-1-0276นางสาวสาวิตรี อินทรโฉม
58-1-0277นายสุหฤท ศรีสำราญ
58-1-0278นางสาวชนิภา พรมเมืองดี
58-1-0279นาย ณภัทร ธีระอัมพรพันธุ์
58-1-0280นางสาวณัฐรุจี สัณฐิติโกศล
58-1-0281นางสาวอัจฉราภรณ์ ปลื้มอารมณ์
58-1-0282นางสาวมิ่งขวัญ รัตนคช
58-1-0283นางสาววิภาสิรี มหาผาสุกวัฒน์
58-1-0284นางสาวอฐิญาภรณ์ พันธ์โยศรี
58-1-0285นายพนิต ภู่จินดา
58-1-0286นายพรสรร วิเชียรประดิษฐ์
58-1-0287นายณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
58-1-0288นายรุจนัมพร เกษเกษมสุข
58-1-0289นายสมพงษ์ กฤตธรรมากุล
58-1-0290นางสาวสกลสุภา ร้อยแก้ว
58-1-0291นายวิทยา ดวงธิมา
58-1-0292นางสาวจุรนิตา พวงจินดา
58-1-0293นางสาวอจิรภาส์ ประดิษฐ์
58-1-0294นางสาวมนสิชา ศรีบุญเพ็ง
58-1-0295นส.เบญจรงค์ ทุมปัดชา
58-2-0048นายอนิรุถ ขุนวิเศษ
58-2-0049นายชัยพฤกษ์ ยิ้มแย้ม
58-2-0050นางสุรางค์ กิ่งหิรัญวัฒนา
58-2-0051พลเรือตรีหญิงเอมอร ประภาศิริ
58-2-0052นายปิติพงศ์ อมรวิรัตนสกุล
58-2-0053พลเรือตรีระพี ศรีศุกรี
58-2-0054นางสาวกนกวลัย บดิการ
58-2-0055นาย ทิวานนท์ ศรีสมบัติ
58-2-0056นางสาวเมทินี โคตรดี
58-2-0057นายวชิรศักดิ์ มณีวัฒนาพฤกษ์
58-2-0058นางสาวนิศากร บุตรงามดี
58-2-0059นางสาวกันต์ธร บุญรอด
58-2-0060นายกชกร สินธวานนต์
58-2-0061นายศานติวร เอื้อประเสิรฐ
58-2-0062นางสาวสุภัทรา นันดี
58-2-0063นางสาวสิริรัตน์ เสรีรัตน์
58-2-0064นายสามารถ สุขกนิษฐ
59-1-0296นายพัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์
59-1-0297นางสาวเพชรลัดดา เพ็ชรภักดี
59-1-0298นายสุรวัช หมู่เก็บ
59-1-0299นายสถาพร รณรงค์
59-1-0300นายเศรษฐวัฒน์ หาญศิริวัฒนา
59-1-0301นางสาวกานต์พจี พร้อมอิทธิกุล
59-1-0302นายธนานต์ บุฐเสริฐ
59-1-0303นายณัฐพงษ์ สิทธิธัญญกิจ
59-1-0304นายสาธิต สนธวิทย์
59-1-0305นายสมชาติ วิจิตราการลิขิด
59-2-0065นาย นัฐพงศ์ เกียรติกุลานุสรณ์
59-2-0066นางสาวบุณยกร ดำรงรัตน์
60-1-0306นายโรจน์วิศิษฐ์ กรรณรงค์
Rojvisit Kannarong
60-1-0307นางสาวจักร์พร กรทิพย์
Jakporn Korntip
60-1-0308นางสาวสุภาวดี ภูเกตุ
Supawadee Phooket
60-1-0309นายอภิวัฒน์ อินทร์อ่าน
60-1-0310นางสาวสุกัญญา สดุดีวิถีชัย
Sukanya Sadudeewithicha
60-1-0311นายศุภกฤต เดชากิตตินันท์
Supakrit Dechakittinun
60-1-0312นางสาวจารวี ดำรงค์กิจการ
Jarawee Dumrongkigkarn
60-1-0313นายจารุเกียรติ ธนอารักษ์
Jarukiat Thanaarak
60-1-0314นายวสวัตถ์ โชติวงศ์อริยะ
60-1-0315นายนรเศรษฐ์ แสนทวีสุข
60-1-0316นายชนิต สมลับ
60-1-0317นายณัฐพร ปามี
60-1-0318นายจารุพงศ์ คามวุฒิ
60-1-0319นายอดิศร คล่องแคล่ว
60-1-0320นางสาวพัศท์ตพิชา มากพุ่ม
60-1-0321นายพชรยุธ สังข์วิลัย
60-1-0322นางสาวนิภาพร อุดราช
60-1-0323นายอนุชา คงสนิท
60-1-0324นายวราพล แว่นไธสง
60-1-0325นางสาวปารวี วีระศิริ
60-1-0326นางสาวศกลวรรณ ข่ายม่าน
60-1-0327นายสุธรรน์ เจริญพรพานิชกุล
60-1-0328นายจิรวัสส์พจ แย้มสง่าพรรณ
60-1-0329นายชวิน วิศวกรวิศิษฎ์
60-1-0330นายภฤศ เกตุอุดม
60-1-0331นางสาวแพรวา ทรงวิศิษฎ์
60-1-0332นายกานต์ แซ่เอี้ยว
60-1-0333นางสาวมัณฑนา โรจน์ธนาภรณ์
60-1-0334นายธีรพงษ์ ไชยดี
60-1-0335นางสาวชวิศา มงคงเทศ
60-1-0336นายอาณาจักร รัตนกิจการกล
60-1-0337นายเวสพล ตรีธาราทิพย์
60-1-0338นางสาวณัฐภาส์ วรปทุม
60-1-0339นางสาวรัตติกาล พากุล
60-1-0340นายผจญ พงษ์สุระ
60-1-0341นางสาวกนกพัชญ์ ปิยะสันติกุล
60-1-0342นายสมยศ สถิตธรรมนนท์
60-2-0067นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท์
On-uma Tontisuriyanon
60-2-0068นายกิตติพงศ์ เชื้อบุญมี
Kittipong Chuaboonmee
61-1-0343นางสาวศศิธร ศรีเฟิ่องฟุ้ง
Sasitorn Srifuengfung

61-1-0344นายพนัส โยทองยศ
Panus Yotongyot
61-1-0345นายชาญวิทย์ เตียวยืนยง
Chanvit Teawyeanyong
61-1-0346นางสาวศุภธิดา สว่างแจ้ง
Suphathida Sawangchaeng
61-2-0069นายสิงห์ขร กลางใจ
Singkhorn Klangchai
61-2-0070ดร.มานัส ศรีวณิช
Manat Srivanit
61-2-0071นายดำรงศักดิ์ รินชุมภู
Damrongsak Rinchumpoo
61-2-0072นางสาวธิดารัตน์ กฤดากร ณ อยุธยา
Thidarat Kridakorn Na Ayutthaya
61-2-0073นายชาคร สุทธิวงศ์พันธ์
Chakorn Suttiwongpan
61-2-0074นางสาวชมพูนุท คงพุนพิน
Chompoonut Kongphunphin
61-2-0075นายธีรยุทธ กุคำใส
Thirayut Kukumsai
62-1-0347ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล
Worrasit Tantinipankul


62-1-0348น.ส.อศิรา กันแตง
Isara Guntang
62-1-0349รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์
Pranom Tansukanun
62-1-0350ดร.วรรณิก พิชญกานต์
Wannick Pichayakan
62-1-0351นายพงษ์สิน ทวีเพชร
Phongsin Thawiphet
62-1-0352นายพิพัฒน์ เอกจิรสกุล
Pipat Aekjirasakul