02-319-3317

FOLLOW

ประวัติสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association หรือ TUDA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของ “สถาปนิกผังเมือง” ในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สาขาสถาปัตยกรรมควบคุม ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก 2543 ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ของเมืองให้มีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และเกิดประโยชน์สุขต่อสาธารณะ นอกจากนี้ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยยังทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ โดยให้ความรู้ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือการออกแบบชุมชนเมือง อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณะ ในการพัฒนาพื้นที่ ย่าน และเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ

ข่าวสารสมาคม

WHO ARE WE?