Title Image

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองทักษิณ

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองทักษิณ

1. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพัฒธ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายศุภกร มนตรีวัฒน์ ที่ปรึกษา
3. นายวิวัฒน์ จิตนวล ที่ปรึกษา
4. ผศ.ศิวพงศ์ ทองเจือ ประธาน
5. รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร
6. นายพงศกร อ้นประดิษฐ รองประธานฯ ฝ่ายวิชาชีพ
7. อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
8. อาจารย์คัมภีร์ คล้ามนฤมล รองประธานฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
9. อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ปฎิคม
10. ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์และเหรัญญิก
11. อาจารย์นนทรส ภัคมาน กรรมการและเลขาธิการ
12. อาจารย์ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิน กรรมการ
13. นายภาณุเดช รอบคิด กรรมการ