Title Image

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน

1. ดร.พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ที่ปรึกษา
3. ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ที่ปรึกษา
4. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ที่ปรึกษา
5. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ที่ปรึกษา
6. อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษา
7. นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ที่ปรึกษา
8. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ที่ปรึกษา
9. รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ ประธาน
10. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร
11. ผศ.อนุวัฒน์ การถัก รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร
12. ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
13. ดร.นยทัต ตันมิตร รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
14. อาจารย์กฤษณุ ผโลปกรณ์ รองประธานฯ ฝ่ายวิชาชีพ
15. อาจารย์กฤษณะ ปินะพัง รองประธานฯ ฝ่ายวิชาชีพ
16. อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย เลขาธิการ
17. นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ รองเลขาธิการ
18. ผศ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร เหรัญญิก
19. อาจารย์มาริสา หิรัญตียะกุล เหรัญญิก
20. ผศ.เมธี พิริยะการนนท์ ปฏิคม
21. อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช ปฏิคม
22. นายชาญณรงค์ จำนงประโคน ปฏิคม
23. นางวัชราภรณ์ เครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์
24. นายประภาส มีแสวง ประชาสัมพันธ์
25. นางสาวศุภกุล จันทรทิพย์ ประชาสัมพันธ์