Title Image

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา

คณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา

1. อาจารย์ ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. อาจารย์อดุลย์ เหรัญญะ ที่ปรึกษา
4. อาจารย์ชวลิต ศิรินิรันดร์ ที่ปรึกษา
5. รศ.ดร.วรลัษจก์ บุณยสุรัตน์ ที่ปรึกษา
6. รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษา
7. ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ที่ปรึกษา
8. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ที่ปรึกษา
9. ผศ.ดร.คมสัน ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษา
10. นายธนิต ชุมแสง ประธาน
11. ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา รรองประธานฯ ฝ่ายบริหาร
12. อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองประธานฯ ฝ่ายวิชาชีพ
13. ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล รองประธานฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
14. ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
15. อาจารย์กิตติวัฒน์ ณ รังษี รองประธานฯ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
16. อาจารย์พงษ์สิน ทวีเพชร ปฎิคม
17. นางสาวอจิรภาส์ ประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์และเหรัญญิก
18. นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง กรรมการและเลขาธิการ
19. รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ กรรมการ
20. อาจารย์อิศรา กันแตง กรรมการ
21. นายธีรยุทธ กุคำใส กรรมการ
22. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ คชสีห์ กรรมการ
23. ดร.ชาคริน เพชรานนท์ กรรมการ
24. อาจารย์ ดร.วรรณิก พิชญกานต์ กรรมการ
25. ผศ.ยุทธภูมิ เผ่าจินดา กรรมการ
26. นางสาวสาวิตรี ณ หงษา กรรมการ