Title Image

กิจกรรมสมาคมฯ

26 ตุลาคม 2559 ประชุม The Foreign Correspondents’ Club of Thailand (FCCT) เป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากรอื่นในหัวเรื่องโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
8 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาวันผังเมืองโลก ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
9 พฤศจิกายน 2559 สัมภาษณ์จาก UDDC รับฟังความคิดเห็น สวนหลวง-สามย่าน
24 พฤศจิกายน 2559 ประชุมสมัชชาสุขภาพ
25-26 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนำเสนอผลงานการศึกษาและการวิจัย การออกแบบเมืองน่าอยู่ มูลนิธิใบไม้เขียว
28 พฤศจิกายน 2559 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Cities of the Future โดย Mr.Luis Palacio จัดโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงต่างประเทศ จัดขึ้นที่ วิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
30 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดเมืองอัจฉริยะครั้งที่ 1 ของมูลนิธิอาคารเขียว จัดขึ้นที่ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
1 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่1 โครงการจัดทำค่ามาตรฐานและกำหนดแนวทางการจราจรและขนส่ง ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอลินจัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
8 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมประชุมในนามสมาคมฯ สัมมนาเรื่องการแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง
13 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่3/2559 ที่อาคารสภาสถาปนิก ชั้น 2 ห้อง 202
17 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมตรวจผลงานนักศึกษาโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาออกแบบวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ณ โถงชั้น 1 อาคารสมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI) ที่ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา
21-23 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พศ ภายใต้ประเด็นหลักคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพและสุขภาวะยั่งยืน จัดขึ้นที่ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
12 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านออกแบบและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ศาลาว่าการกลาโหม จัดโดยกระทรวงกลาโหม
13 มกราคม 2560 เข้าร่วมฟังการบรรยาย Bankkok on Its Way to Smart City? ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขตสาทร กรุงเทพ จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีพระจอมเกล้า ธนบุรี
23 มกราคม 2560 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ URBAN RAINFALL, DRAINAGE AND CHALLENGES FOR URBAN DESIGN A special
lectureบรรยาโดย Dr. George G. van der Meulen จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 มกราคม 2560 เข้าร่วมในนามสมาคมฯ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1 ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
26 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาตัดสินและคัดเลือกโครงการ ในขั้นตอนที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 ของมูลนิธิอาคารเขียวไทย
27 มกราคม 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่านและผังแนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี จัดโดยสำนักผังเมือง กทม.
4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับเรียนเชิญจากสภาสถาปนิกเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ สาขาปัตยกรรมผังเมือง ณ ห้องประชุม 304 อาคารสถาสถาปนิก
6 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมแบบและรายละเอียดสำหรับขั้นตอนที่ 2 ให้กับ 16 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมสถาปนิกสยาม พระราม 9 ของมูลนิธิอาคารเขียวไทย
7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับเชิญจากสภาสถาปนิกร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุม 301 อาคารสภาสถาปนิก
9 กุมภาพันธ์ 2560 นัดคุยรายละเอียดงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ร้านกาแฟ Maraki คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560 นัดคุยรายละเอียดงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สภาสถาปนิก
16 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่เขตบางกะปิ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของสมาคมฯ มีการตรวจเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น บัญชีงบดุลประจำปี รายงานการประชุมประจำเดือน กิจกรรมสมาคมฯ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
27 กุมภาพันธ์ 2560 พารากอนนัดประชุมหารือเรื่องพื้นที่สถานที่จัดงาน TUDA 2017 ณ ห้องประชุม2 ชั้น4 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน
3 มีนาคม 2560 เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2016 ณ สนามกอล์ฟ The Legacy Golf Club ถนนเรียบคลองสอง แขวงคลองสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กทม 10510 จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
5 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตรึงใจ บูรณะสมภพณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
9 มีนาคม 2560 ประชุม TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สภาสถาปนิก
13 มีนาคม 2560 สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เชิญนายกสภาฯ และ นายกทั้ง 3สมาคมวิชาชีพ เพื่อประชุมหารือแนวทางร่วมกันและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นายกฯวิชัยได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 สมาคมสถาปนิกสยามฯ
20 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ
ห้องราชดำเนินชั้น1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง กทม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 มีนาคม 2560 ประชุม TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สภาสถาปนิก
26 มีนาคม 2560 ได้เข่าร่วมฟังบรรยายในงานเสวนาวิชาการ เรื่องคลองไทย..พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร ครั้งที่ 1 ณ ห้อง ConFerence Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่อาคารสภาสถาปนิก
30 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ณ ห้องราชเทวี 1 ชั้น3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี จัดโดยสำนักผังเมือง กทม.
1 เมษายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสภาสถาปนิก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาสถาปนิก
3 เมษายน 2560 เข้าร่วมประชุมการจัดงาน TUDA 2017 กับพารากอน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน
20 เมษายน 2560 ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่9 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ จัดโดยสภาสถาปนิก
21 เมษายน 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงแนวทางการพัฒนาบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในหัวข้อ “รถไฟฟ้ากับระบบชุมชนเดิมในย่านฝั่งธน” ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด จัดโดยสำนักผังเมือง กทม.
28 มษายน 2560 ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง ให้กับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 เมษายน 2560 ได้เข้าพบท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ สำนักงาน ก.พ. อาคารใหม่ ชั้น 5 ห้องท่านเลขาธิการฯ ถนนติวานนท์
2 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สถาปนิก’60” พร้อมเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โถงรับรองอาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
3 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ห้อง 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
4 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่2 โครงการจัดทำค่ามาตราฐานและกำหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านจราจรและขนส่งเพื่อการผังเมือง ณ ห้องปริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอลิน กทม. จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
4 พฤษภาคม 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สภาสถาปนิก
6 พฤษภาคม 2560 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “สถาปนิกผังเมือง : บทบาทสำคัญต่อภาครัฐและเอกชน” และการประ
ชุมใหญ่วิสามัญ ณ ห้องจูปีเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
8 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าพบคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอสนับสนุนการจัดงาน TUDA 2017 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ถนนราชบูรณะ
17 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ…. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 จัดโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐสภา
22 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมงานประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-หลักสี่ จัดโดยมูลนิธิอาคารเขียวไทย
26 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าพบผู้บริหารของ MQDC (Magnolia Quality Development Corporation)และร่วมเยี่ยมชมกระบวนการวางผังและออกแบบโครงการมิกซ์ยูส WHIZDOM 101 ถนนสุขุมวิท ใกล้ปากซอยปุณณวิถี (สุขุมวิท 101)
28-29 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดนครพนม ของกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน
30 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่1 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตราฐานผังเมืองรวม/ชุมชน ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
30 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart Cities – Clean Energy) ขั้นตอนที่ 3 เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมรายละเอียดและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมกับอีก 3สมาคมวิชาชีพและสภาสถาปนิก ประชุมเรื่องอัตราค่าบริการวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารสภาสถาปนิก
1 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กทม. จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
5 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง URPAS 2017 (Urban and Regional Planning Academic Symposium) ณ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่2 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม1 อาคาร1 ชั้น11 โรงแรมปรินซ์พาเลช อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ กทม. จัดโดยสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
10 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนา “แม่น้ำเจ้าพระยาสู่มรดกโลก” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดยสภาสถาปนิก
12 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมการอบรม “สำนักงานสีเขียว” ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กทม. จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 มิถุนายน 2560 ได้รับเชิญจากสภาสถาปนิก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสภาสถาปนิก
23 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องวายุภักดิ์ 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. จัดโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐสภาฯ
24 มิถุนายน 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสภาสถาปนิก
6 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มที่ 2 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและกลุ่มประชาชน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
27 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรมแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี จัดโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
27 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 301 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ จัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5 ด้านชุมชนและสาธารณูปการ ณ ห้องประชุม นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง อาคารราชสาทิส ชั้น 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ด้านตะวันออก ประกอบด้วยเขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สโมสร สปอร์ต แอนด์ สปา ซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี จัดโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
8 กรกฎาคม 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องสมาคมฯ อาคารสภาสถาปนิก
12 กรกฎาคม 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ร้านกาแฟมิรากิ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี จัดโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
14-16 กรกฎาคม 2560 เดินทางไปเชียงใหม่ ร่วมประชุมและหารือกับคณะกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา และหน่วยงานต่างๆในภาคเหนือ
17 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อมาตราการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) ณ ห้องประชุม1-3 ชั้น3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน จัดโดยสำนังผังเมือง กรุงเทพมหานคร
19 กรกฎาคม 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ห้องสมาคมฯ อาคารสภาสถาปนิก
19 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อมาตราการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ณ ห้องประชุม1-3 ชั้น3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน จัดโดยสำนังผังเมือง กรุงเทพมหานคร
20 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ ห้องรองเมือง ชั้น4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. จัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20-21 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
24 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง โครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กม ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
26-27 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 Smart Cities – Clean Energy @ 6th TGBI EXPO 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย
27 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องราชาบอลรูม1 ชั้น11 อาคาร2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
27 กรกฎาคม 2560 ประชุมเรื่องงาน TUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 สิงหาคม 2560 ได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ขับเคลื่อนประเทศไทย” ทีวีช่อง 11 หรือ NBT 2HD เรื่อง “บทบาทสถาปนิกผังเมืองในยุค Thailand 4.0” ณ อาคารสภาสถาปนิก
2 สิงหาคม 2560 ประชุมเรื่องงานTUDA 2017 กับ บริษัทดาวฤกษ์ ณ ศศนิเวศน์ จุฬาฯ ซอย 12
2 สิงหาคม 2560 ได้เข้าเรียนพบท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มูลนิธิชัยพัฒนาซอย อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
4 สิงหาคม 2560 การประชุมรวมสำหรับจัดนิทรรศการ TUDA 2017 ร่วมกันระหว่างสมาคมฯ ผู้ออกบูธ บริษัทดาวฤกษ์ และทีมสยามพารากอน ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 4 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน