May 2022

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมกลุ่มของสถาปนิกและเหล่านักออกแบบเพื่อยกระดับวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น สถาปัตยกรรมผังเมือง คือ งานออกแบบโครงสร้างของเมือง พื้นที่สาธารณะ และงานสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงในเรื่องของผังเมืองรวมและนโยบายเพื่อวางผังในเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน แต่ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาหรืองานสถาปัตยกรรมนั้นส่วนใหญ่นั้นถูกมุ่งเน้นที่การพัฒนาเฉพาะพื้นที่และกลุ่มอาคารเป็นหลักทำให้ความเชื่อมโยงของเมืองนั้นถูกละเลย กลุ่มสถาปนิก นักวิชาการและเหล่านักออกแบบจึงเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องและควรจะเป็น การเสวนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ผ่าน 5 ประเด็นที่เกิดขึ้นมหานครกรุงเทพฯในหัวข้อ "ข้อมูลถึงเมืองผู้(ไม่)มีสิทธิ์" ซึ่งจัดขึ้นเมืองวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 - 20:30 ผ่านเพจ นักข่าวพลเมือง TPBS, TUDA, CUURP, Urban Ally และดําเนินการเสวนา โดย ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ อุปนายกฯฝ่ายยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันนำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองและส่งต่อแนวคิดนี้ไปถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งจากประชาชนที่ใกล้เข้ามานี้ เพื่อให้ทุกคนรับรู้และมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อช่วยจุดประกายการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม