Articles

พื้นที่ว่างสาธารณะขนาดเล็ก-พื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร: 02 2184445 / อีเมล์: khaisri.p@chula.ac.th

กำแพงในซอยและรั้วในใจ การปรับแนวคิดในการฟื้นฟูเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร: 02 2184444 / อีเมล์: khaisri.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (Apiwat Ratanawaraha) Lecturer: Faculty of Architecture, Chulalongkorn University การรณรงค์เรียกร้องให้พัฒนาที่ดินย่านมักกะสัน 497 ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นสวนสาธารณะ กำลังเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งหนึ่งบนโลกโซเชียลมีเดียและหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ