ตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยเข้าร่วมประชุมหารือกับอนุกรรมการกฏหมาย สภาสถาปนิก เรื่องการเสนอปรับร่างข้อบังคับเรื่องการเลื่อนระดับฯ

 

วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 1500-1630 น ตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ ผศ ดร ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ / อุปนายกฝ่ายวิชาการ : ผศ คมกริช ธนะเพทย์ / อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ : คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ / กรรมการฝ่ายกฏหมาย : ดร สมลักษณ์ บุญณรงค์ / ประธานกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองทักษิณ : อ.ศิวพงษ์ ทองเจือ

เข้าร่วมประชุมหารือกับอนุกรรมการกฏหมาย สภาสถาปนิก เรื่องการเสนอปรับร่างข้อบังคับเรื่องการเลื่อนระดับฯ ในประเด็นระดับความซับซ้อน และนิยามคำว่า “แล้วเสร็จ” ของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

 

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางสมาคมเพิ่มเติมที่

Website : www.tuda.or.th

Facebook page : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย – TUDA