พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.3 • ชวนคุณพูดคุยเรื่องของเมืองและอาหาร “DATA DRIVEN URBAN DESIGN AND DEVELOPMENT”

พบกับ Tuda Talk เมือง เดิน กิน Ep.3
• ชวนคุณพูดคุยเรื่องของเมืองและอาหาร
“DATA DRIVEN URBAN DESIGN AND DEVELOPMENT”

โดย
● ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
● คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้
รองผู้อำนวยการฝ่าย Urban Intelligence (UDDC)
● ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab)
● ดร.พีรยา บุญชัยพฤกษ์
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และกลุ่มวิจัย Data Thinking Laboratory and Urban Ally

ดำเนินรายการโดย ผศ.คมกริช ธนะเพทย์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

———————————————————————
● วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
● เวลา 15.45-18.00 น.

● ร่วมรับชมผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID : 978 6409 8216
Password : TUDATALK3

หรือรับชมผ่าน LIVE
Facebook : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย-TUDA

_____________________________________
● พันธมิตรการจัดงาน TUDA 2021+1 โดย
– ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
– เมืองพัทยา

● สนับสนุนงาน TUDA 2021+1 โดย
– บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
– บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด
– บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
– บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด
– บริษัท เออเบิน สตั้ดดีส์ แล็บ จำกัด
– บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● และร่วมกับ
– สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
– ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Urban Design and Development (International Program) UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– Urban Ally คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
_____________________________________